Aldo Egas (MrAldoEgas)

Chuck Norris writes code.... that optimizes itself.