Sukhraj Johal's avatar

Sukhraj Johal (sukhrajart)

Game Designer studying @ Sheridan