Shaili Shah (shah-shaili)

MS CS student at USC Viterbi