Alexey Strakh's avatar

Alexey Strakh (astrakh)

Windows Phone & Windows 8 enthusiast. Be happy!