Ashay Parikh's avatar

Ashay Parikh (ashayp22985)

Rising Senior | AI, web, iOS, iOT, DevOps, Gaming | Hackathon Organizer