WISE BUSINESS's avatar

WISE BUSINESS (wisebusinessedu)

WISE Business ra đời với sứ mệnh giúp đỡ các doanh nghiệp và doanh nhân tìm ra được phương pháp quản trị phù hợp và phát triển bền vững hơn

image
Welcome to Devpost

Earned by joining Devpost

Achieved September 21, 2021