we defi's avatar

we defi (wedeficc)

Wedefi là hệ sinh thái tài chính phi tập trung của Wefinex được thành lập để phát triển cộng đồng tự do tài chính. 09034234323

image
Devpost Anniversary Level 1

Earned for each year after joining Devpost

Achieved April 4, 2022
image
Welcome to Devpost

Earned by joining Devpost

Achieved April 4, 2021