Vishal Srivastava's avatar

Vishal Srivastava (vishalx)

Founder / Developer -- iOS, VR, 3D, AI, AR, Music, Physics, Math, Algorithms