Vixky Li (vickyfinals)

2nd year media student @UWO