Inspiration

Kontrola dochádzky sa dnes kontroluje v rôznych odvetviach ako sú práca alebo štúdium. Preto nás napadlo pri téme smart university vymyslieť a zostrojiť zariadenie, ktoré by zjednodušilo robenie takejto dochádzky. Ďalším nápadom bol infopanel, ktorý by zobrazoval napríklad stav učebne poprípade informácie o prebiehajúcej hodine.

What it does

Naše zariadenie je schopné kontrolovať dochádzku pomocou čítačky kariet, ukladať túto dochádzku a zobrazovať ju učiteľovi, meria stav teploty a vlhkosti v učebni, a taktiež na obrazovke zobrazujeme prebiehajúcu hodinu aj s teplotou v učebni. Namerané hodnoty o stave v učebni sú ukladané a zobrazované v dashboarde.

How we built it

Naše IoT riešenie pozostáva z hardvérovej a softvérovej časti. Hardvérové riešenie pozostáva z čipu esp32 wroom, senzora na meranie teploty a vlhkosti, displeja, čítačky kariet. Z týchto hardvérových komponentov sme následne získavali alebo na nich zobrazovali údaje, ktoré sa už riešili v softvérovej časti. Tu sme použili na programovanie esp32 jazyk micropython. Pomocou tohto čipu sme vedeli zozbieravať dáta o teplote, vlhkosti a čítačke, ktoré sme potom ukladali do databázy mysql. Pomocou jazyka JavaScript a jeho knižnice React sme vytvorili webové rozhranie, kde sme zobrazovali dáta o dochádzke z databázy. Informácie o teplote a vlhkosti sme zobrazovali na dashboarde vo webovej aplikácií Grafane. Nakoniec sme všetko dokerizovali tak, ako to bolo zadané. To znamená, že všetky tieto nástroje sa spustia naraz jedným príkazom a komunikujú medzi sebou.

Challenges we ran into

Hlavnou výzvou bolo prepojiť hardvér so softvérom, čo sa nám nakoniec podarilo.

Accomplishments that we're proud of

Keďže sme nemali veľmi veľké skúsenosti s takýmto typom projektu, najviac nás potešilo naše výsledné riešenie, ktoré bolo lepšie ako naše očakávania.

What we learned

Pri tomto projekte sme sa naučili lepšie pracovať s hardvérovou aj softvérovou časťou. Dobrú skúsenosť sme získali aj v práci s tímom, kde sme sa stále vedeli dohodnúť a plánované riešenie zrealizovať.

What's next for smart university

Do budúcna by sme mohli pridať viac senzorov, a na ich výsledky reagovať napríklad otvorením okna pri vysokej teplote. Zlepšiť a inovovať webové rozhranie.

Built With

Share this project:

Updates