Inspiration

What it does

S'ha implementat una eina la qual detecta espais buït on hauria d'haver productes per tal que es reposin el més ràpid possible. A més, també es detecten els clients per tal de saber si realment un espai està buït o simplement tapat. S'ha creat un dataset de forma manual per coneixer les característiques dels objectes i poder-los detectar.

How we built it

S'han utilitzat les llibreries YOLO5, PyTorch i el llenguatge Python.

Challenges we ran into

Com tot projecte implementat en 24 hores, han sorgit imprevistos en l'ús de les llibreries i l'entrenament de dades.

Accomplishments that we're proud of

Si en poc temps s'ha pogut desenvolupar aquesta eina, en uns dies es podria oferir una solució completa i viable per a supermercats.

Built With

Share this project:

Updates