Hướng dẫn sử dụng

Ứng dụng sử dụng để giúp học sinh sinh viên tránh được việc bị nhầm lẫn mỗi khi gây ra sự nhầm lẫn trong việc viết đơn. Ứng dụng sử dụng công nghệ OCR, giúp nhận diên được những vị trí mà sinh viên cần điền và sau đó có thể điền nháp trên máy tính. tránh gây nhầm lẫn không đáng có.

Yêu cầu môi trường:

  • Cài đặt API của google và setup các biến môi trường.
  • Cài đặt các thư viện cần thiết trong file requirement.txt

Hướng dẫn sử dụng:

  • Đã được ghi rõ trong trang chủ khi khởi chạy chương trình
Share this project:
×

Updates