Inspiració

Donada la pandèmia de la Covid-19 i la dificultat d'adaptar-se a les noves tecnologies, les grans botigues digitals han dilapidat el comerç local, deixant a les petites botigues de la ciutat nues d'avant la crisi.

What it does

Hem definit una moneda local anomenada cargol$, la qual sols pot ser utilitzada en els comerços de la ciutat de lleida. Aquesta moneda va acompanyada d'una app mòbil que mostra on es pot gastar i el llistat de productes que té la botiga en qüestió. També tenim un front end amb el que podem consultar el desenvolupament de la moneda per poder fer-ne un seguiment en temps real

How we built it

  • Hem construit la app mobil utilitzan Unity
  • Front end d'administració i dades amb Vue.js
  • Back-End and python utilitzant el framework: fast-api

Challenges we ran into

  • també hem vist quins problemes hi ha en el desenvolupament d'una app crítica que tracta amb els diners dels clients, tot i no poder-ho implementar tot per qüestions de temps. També quins problemes tindriem en implementar una criptomoneda

Accomplishments that we're proud of

Tot i la falta de temps hem aconseguit u MVP de l’app mòbil la qual mostra les botigues i permet pagar a través del sistema de QR. Un backend totalment funcional, el quan permet crear transaccions i obtenir dades a temps real de què està passant.

També hem aconseguit una web on podem ensenyar que està passant, per poder demostrar l'eficàcia real de la solució

Per últim hem aconseguit crear un docker-compose el qual fàcilment aixeca tots els recursos necessaris per poder córrer el projecte en pocs segons.

What we learned

  • Com fer peticions a una REST-API amb Unity
  • construir entorns de desenvolupament amb docker-compose
  • generar QR amb Unity. Generar crides GET i POST. Saber gestionar-nos entre 4 hackers amb habilitats diferents, gestionant-nos en un grup de 2 pel backend i frontend-web i un altre de 2 pel frontend-app. ## What's next for Cargol$

Built With

Share this project:

Updates