Phạm Quang Tuấn's avatar

Phạm Quang Tuấn (phamquangtuanceo)

Tôi là Phạm Quang Tuấn CEO của phân tích tài chính. Thông qua việc phân tích tài chính để doanh nghiệp xác định lợi nhuận, nợ phải trả, ...

image
Welcome to Devpost

Earned by joining Devpost

Achieved April 26, 2021