Super Limon's avatar

Super Limon (olamjew12)

התפילות שחרית ומנחה נאמרו {מתקופת|מזמן|בעת|בזמן} הקרבת התמיד {של|מסוג|שהיא|מטעם|ששייך ל|השייך|הנקרא|המתקיימות מטעם} שחרית).

Super's portfolio is empty.