Nicolai Thomson's avatar

Nicolai Thomson (ntinnz)

Full-time entrepreneur, two failures, one exit