Lev Pleshkov (levpleshkov)

Self-taught, hobby programmer with background in geophysics.