Evgeny Kuznetsov's avatar

Evgeny Kuznetsov (evgenykuznetsov94)

Firmware Engineer, love embedded systems and FPGA