Darshil Shah's avatar

Darshil Shah (darshils2001)

Sophomore at the University of Washington