Go Value's avatar

Go Value (congdonggovaluevn)

GoValue Cộng đồng Đầu tư giá trị đầu tiên & duy nhất tại Việt Nam. Giúp bạn tìm thấy những ý tưởng đầu tư cổ phiếu dài hạn & ổn định

image
Welcome to Devpost

Earned by joining Devpost

Achieved September 11, 2021