Oleksiy Svyerdyelov's avatar

Oleksiy Svyerdyelov (codejitsu)

Scala maniac, BigData and Data Science enthusiast