Vika Anisimova's avatar

Vika Anisimova (Vik-Vik)

3rd year CS@StAndrews, STACS HACK Organiser