Rohan Doshi's avatar

Rohan Doshi (RohanDoshi)

Princeton Junior, Computer Science major