Prathamesh (Pratha) Pawar's avatar

Prathamesh (Pratha) Pawar (PrathameshPawar)

Data Scientist in clean energy industry