SiLi Carpe Diem's avatar

SiLi Carpe Diem (NLSiLi)

Blockchain entrepreneur. Founder of Carpe Diem Savings.