Jaidev Shah's avatar

Jaidev Shah (JaidevShah)

CS Undergraduate @ Columbia University