Charles Portelli's avatar

Charles Portelli (Crashnorun)

Architect by trade, Computational Designer by profession, Hacker by hobby