Apurv Shah (Apurvshah)

Freshman at UMass Amherst.