აპლიკაცია მომხმარებელს საშუალებას აძლევს წინასწარ განსაზღვროს ბავშვის სქესი(80-90% სიზუსტით, სტატისტიკიდან გამომდინარე) და ფენოტიპი(100% სიზუსტით, შეყვანილი ინფორმაციის საფუძველზე ხსნის გენეტიკურ ამოცანებს)

Built With

Share this project:

Updates