raysa fariman's avatar

raysa fariman (raysa-fariman)

چسب کاشی پودری و سرامیک ماده ای است که برای چسباندن کاشی و سرامیک به زیرلایه استفاده می شود.

image
Welcome to Devpost

Earned by joining Devpost

Achieved July 13, 2023