ThapLong Dr's avatar

ThapLong Dr (drthaplong1972)

Nghệ nhân căng chỉ - Người kết hợp hài hoà trường phái căng chỉ Á - Âu