delnika karen's avatar

delnika karen (delnika-karen)

هنگامی که اقدام به راه اندازی نهالستان خود کردید باید نهال های خود را از نهالستان قاسمی تهیه نمایید .

image
Welcome to Devpost

Earned by joining Devpost

Achieved July 27, 2023