Hỗn dịch dạ dày - trào ngược dạ dày Anvitra's avatar

Hỗn dịch dạ dày - trào ngược dạ dày Anvitra (anvitra-anvy)

Anvitra gồm 2 sản phẩm, dành cho các mức độ nặng - nhẹ của trào ngược dạ dày, SX bởi công nghệ EECV (Đức), hàm lượng hoạt chất cao

image
Welcome to Devpost

Earned by joining Devpost

Achieved August 26, 2021