Yulia Ovchinnikova (HudsonValleyCanCode)

Growth & BizDev Professional. Tech Entrepreneur and Strategist. Community manager (GDG-HV & WTM, HV Startups, Coding&Web-dev groups).

Yulia's portfolio is empty.