Ashpan Raskar's avatar

Ashpan Raskar (Ashpanr)

2nd Year Computer Engineering student at McMaster University